ENVIRONMENT - Articles

Comic-Con 2018: From The Predator reboot to standalone

ਗੇਮ ਆਫ਼ ਟਰੋਜਨ ਜਾਂ ਏਐਂਜਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਆਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਮਿਕ-ਕੈਨ ਨੂੰ 'ਮਾਰਵਲ-ਕਮ' ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਾਮਿਕ-ਕੈਨ ਇਸ ਦੇ 48 ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਮੇਕ-ਕੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਲ, 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਫੌਕਸ ਸ਼ੈਨ ਬਲੈਕ ਦੀ ਰੀਬੂਟ ਦ ਪ੍ਰੀਨੈਟਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਇਹ ਰਾਬਰਟ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੀ ਅਲਿਤਾ...

Read Full

Van Mahotsav - An Interesting Environment Festival In India

Van mahotsav ( a festival of forest) is an Indian festival which is celebrated for 7-10 days long from July 1 to July 10. This festival was first celebrated in the year 1950. This program was launched by Shri. K. M. Munshi,  the Union Minister of Agriculture and Food that time. It was aimed to create awareness and enthusiasm for the protection of forests. After the inception of this forest festival, now India celebrates it every year in the first week of July by planting saplings in...

Read Full

Indian River are in danger-Less amount of water is available

Rohit Sharma, 29 th June 2018 “River” a flow of water which gives us a joy   and more that is life we feel blessed to have in our country.   Several decades back the river was like a young moving body with clear and fresh water. But now a days its like an old man suffering from   lots of disease like polluted water, polluted streams and most important that is paucity of water and it is being done by us. India is now a big country ranked   2 nd highest in population. If we...

Read Full

9 Reasons why Monsoon is the best season ever------------------

Though winter gives you options of snow cladded mountains and summer gives you long days and reasons to cherish ice creams and mangoes. Monsoons still remains the best season. 1) Dawn of Monsoon :- The beginning of monsoon always starts with thundering and lightening. The thud-thud sound of clouds lightening across the Sky welcomes monsoon. The sweet smell of soil is what we all love and never forget to compliment" Yaar mitti ki kya khushboo aa rahi hai" . You gaze out of...

Read Full

How to Grow Apples Organically

Apple trees generally need reasonable protection against pests. Insects, for exemplary, consider that the fruit of a ripe apple is very eye-catching, so selected apples should always be inspected for worms and other insects before being ingested. though, this makes it hard to nurture apples biologically. Without dependence on the chemicals used to grow apples in traditional activities, organic producers must work harder to protect their fruits from pests and other problems. Things you need...

Read Full

9 Funny Nicknames To Refer To Your Period

Periods go by many nicknames but hardly ever by the term periods itself. From chum to shark week, take your pick for the next time you're visited by Aunt Flo Ahh, the one week of cramps, mood swings and rushing hastily to the bathroom. Most of the female population grow used to this monthly routine from the time they turn teenagers and yet, no one refers to it as such. No one actually goes around outrightly calling it ‘menses’ or ‘menstruation’, unless they work in medicine....

Read Full

Reduce your plastic trash-Save Environment

Today, we can see a lot of plastic waste and other garbage here and there. In developed countries it is disposed in landfills but in developing countries the situation is worse. Here you can see trash here and there on roads creating pollution and health risks to the people. Although the waste is recycled ,but only  a  small percentage. The waste such as single use plastics create pollution in oceans and at other places. Recently,NatGeo launched their mission  Planet or plastic...

Read Full

Lithium into Action

Many wars have been fought through time but awkward ones like the Pacific War, Stalingrad, and the Iran-Iraq Tanker War astonished the world. These wars which are known as oil wars took a lot of lives. The recent war that shook the world was the U.S. Wars in Iraq. The greediness of oil resulted in a loss of lots of lives. The money of the American citizens has been wasted for an oil war. From Hitler to Saddam, oil has often been a dangerous temptation. Every coin has two sides. On...

Read Full

Nature technology

Today, the Nature Technology has changed fundamentally as humans have developed tools that allow direct manipulation of the DNA of organisms. Using the techniques of gene splicing and recombinant DNA technology that have been developed in last few decades, we can now combine the genetic elements of living cells that would have been combined in nature. ​ The nature technologies are based on the assumptions that humans can use the biological elements already operating on the planet...

Read Full

Challenges India going to face in near future

As we are a developing nation, development is taking at a fast pace in India. But mostly the development is unsustainable. Also it is unevenly distributed. Some areas are getting better while some are becoming worse. Due to this, we have to face many challenges in near future. Some of these include: ​1) Quality of education: There are a lot of educational institutions in India providing education. Schools and colleges mainly focus on attaining good grades in examination. The development...

Read Full

Cockroaches: The expert explains how to avoid them enter home

The cockroaches are coming, the annoying bugs and above all potential carriers of serious pathologies. We are almost at the end of April, and this is the last month in which it is possible to "prevent" the problem or at least curb it by using precautions both at home and abroad. To draw up a real anti-cockade decalogue was the Professor of Hygiene #maria Triassic, a professor at the University of Naples Federico II who gave an interview to the online newspaper Il24. ​...

Read Full

Unusual stuff about spiders

Spiders are known for their nuptial dances unusual, especially for female practiced cannibalism, but encounters sex oral was not well documented. Researchers in Slovenia found spider oral behavior and published their findings on April 29, 2016, in a scientific journal. Matjaz Gregoric and the team, associate at the Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Jovan Hadzi's Biology Institute, studied Darwin's mad spider mating behavior in...

Read Full

Spring Flowers: A Cheerful Floral Arrangement

Spring has arrived and this floral arrangement celebrates the bright colors and the new growth of the season. The sunny flowers rest in a "basket", in fact, a glass vase full of asparagus and crowned with a willow handle rolled up. Whether it's an outdoor brunch, an Easter dinner or a family barbecue, everyone will see that spring has arrived! ​ What you need? This arrangement...

Read Full

What have I done to you?

​"You cut me and make me into different shapes you wished". We cut trees to obtain wood and to shape it as we like. We do this for our benefit. But did we ever think from the other side? Other side in the sense on behalf of the tree? Do we even know how much pain it suffers every time we cut it down? Yes, we need wood for various purposes, but that does't mean that we can cut n number of trees. Not only cutting trees, we as human beings also accomplish many other activities. ​...

Read Full

Five most weirdest animals you have ever seen

Let us discuss about the five most weirdest animals you have ever seen.   Indian Purple Frog :  Indian purple frog also known as pignose frog belong to the family Sooglossidae. This species of frog is mostly found in the Western Ghats in India. Adult purple frog are typically dark purple to greyish in colour. Males are about a third of the length of females. Indian purple frog remains underground most of the time and they only spends one to two...

Read Full

Incredible benefits of Chicory whole plant

Blue chicory flowers are much confused with cornflower, but these plants are similar apart to flower petals. It is a relative of Chamomile and Calendula, why they are so popular in the application for the treatment of chicory is no more surprising. Description of the plant:  Chicory is a perennial herb, up to 60 cm, with a solid fin, little-branched stem covered at the edges sharp-toothed leaves. Radical chicory leaves form a rosette, and blue flowers are collected in a rear...

Read Full

Amazing Facts about Hyena

Let us have some information about hyena. Let's start by increasing your interest towards the environment. Hyena is a carnivorous wild animal and looks like a dog. Hyena is mainly found in forests of Africa and Asia. The number of hyena always comes in mortal mammals, because hyena never hunt, but rather take away the dead creatures of others and use it as their dosage. The scientific name of hyena is Crocuta Crocuta. The size of the hyena is between about 64 to 90 centimeters. They...

Read Full

DIY container water garden (pond in a pot)

Are you looking for your garden game? Try a water garden with containers, also called a pond in a pot. Ideal for the inhabitants of the city or people who do not have space in the garden, you will enjoy the benefits of a traditional body of water: soft sounds, wavy water, suspended plants, but with the ease of placing it on your patio or balcony, wherever you want it. Planters with large openings (21" in diameter or more) are ideal for this project as they have more space for plants...

Read Full

What is a Substitute for Ebony Wood?

Ebony is known for its use in piano keys.  Ebony, traditionally used for the construction of decorative objects, furniture inserts and certain components of musical instruments. The intense black color makes ebony a rare and expensive wood. Due to cost and relative scarcity, manufacturers and cabinet makers are accustomed to imitating ebony. When looking for a replacement for ebony, it is important to understand the qualities of ebony and the characteristics of the possible alternatives...

Read Full

Outdoor Pergola Ideas

The pergolas, built with parallel poles regularly placed with an open roof, add a natural function to an otherwise unobtrusive location. The materials used in the construction of pergolas vary from vinyl to wood and the designs of aluminum pergolas that adapt to any style of house or landscape are as simple as the basic structure of the pergola. Pergola inspired by the Mediterranean Replacing the square corners of the pergola with ornate pillars adds a taste for Rome to the...

Read Full

How to Build Birdhouse Easily?

A birdhouse with a flat roof is easy to do and is suitable for small songbirds such as chickadees, wrens house, bluebird, nuthatch, and downy woodpecker. Even if it has nest box base with a pine board cheap timber, such as redwood, cedar or cypress. ​ What you need? • Wood Test-1-or-6-inch thick and 6 feet long • Pencil • Rule Instructions: 1. Buy a plate of 1- to 6-inch thick. Use a hand saw or circular saw to cut the board to a length...

Read Full

How Long Does it Take Grass Seed to Grow?

Growing a beautiful lawn to some is as important as brushing their teeth. To others, keeping the lawn mowed is a part of household chores and not that important as long as it doesn't detract from their overall landscaping. We all enjoy well-kept lawns, such as those in parks, and are grateful for the people who work hard to keep the grass nice. ​ Plant Grass Seeds Growing grass in our yards is as natural as ducks swimming in a pond. All you need is a decent...

Read Full

Garden Basics

Each garden has a garden spade. A blade is a versatile tool that allows you to dig and move the team. The blades are long sticks of wood or fiberglass and usually have steel blades. Garden spades generally have a rounded edge with a small tip. This will help in the compacted soil, move or create holes. In search of a knife with a small lip on the edge of the sheet. This helps you take the time to walk around the edge and push further into the ground. ​ Garden fork...

Read Full